بانکهای ملی رشت

Posted in بانک های شهر رشت

 

بانک های ملی رشت:

 


کد شعبه 3701       نام شعبه: رشت                                آدرس : خيابان امام خمينی ميدان انقلاب

 

 


کد شعبه 3702       نام شعبه:غدیر رشت                          آدرس : رشت م - ش انصاری بلوار ش انصاری

 

 کد شعبه 3704       نام شعبه:دادگسنری کل استان گیلان آدرس :خ امام خمينی ميدان انقلاب

 

 


کد شعبه 3705       نام شعبه:شهرداری رشت آدرس :ميدان شهرداری ابتدای خيابان اعلم الهدی رشت

 

 کد شعبه 3707       نام شعبه:میدان میوه و تره بار رشت آدرس :بزرگراه مدرس ميدان ازادی

 

 کد شعبه 3708 نام شعبه:بلوار شهید انصاری آدرس :بلوارش انصاری بالاترازراهنمايی نبش ک جوان

 

 کد شعبه 3709       نام شعبه:رازی رشت                          آدرس :خيابان سردارجنگل رشت

 

 کد شعبه 3710       نام شعبه:چهار راه میکائیل رشت آدرس :رشت خيابان امام خمينی چهارراه ميکائيل

 

 کد شعبه3711        نام شعبه:دکتر حشمت رشت              آدرس :رشت بلوارشهيدبهشتی چهارراه دکترحشمت

 

 کد شعبه 3712       نام شعبه:خیابان تختی رشت آدرس :خيابان تختی

 

 کد شعبه 3713       نام شعبه:ساغریسازان رشت آدرس :ساغريسازان

 

 کد شعبه 3714 نام شعبه:پل عراق رشت آدرس :خيابان ازادگان رشت

 

 کد شعبه 3715       نام شعبه:چمارسرای رشت                آدرس :رشت چمارسرا - جنب دانای علی

 

 کد شعبه 3716 نام شعبه:گیل رشت آدرس :رشت -روبروی بوتان گازدامپروری سفيدرود

 

 کد شعبه 3717       نام شعبه:بلوار امام خمینی رشت آدرس :رشت بلوارامام خمينی روبری هتل پرديس

 

 کد شعبه 3718      نام شعبه:میدان فرهنگ رشت              آدرس :میدان فرهنگ

 

 
کد شعبه 3719      نام شعبه:گلساتر رشتآدرس :گلساربلوار اصلی

 

 

 کد شعبه 3720      نام شعبه:محتشم رشت آدرس :رشت خيابان حافظجنب سازمان اب

 

 کد شعبه 3721      نام شعبه:خیابان شهدای رشت آدرس :رشت خيابان شهداجنب کارخانه پاستوريزه

 

 کد شعبه 3722       نام شعبه:دارائی رشت                       آدرس :خ امام خمينی -نرسيده به ميدان فرهنگ

 

 کد شعبه3723       نام شعبه:خيابان اعلم الهدی رشت       آدرس :خيابان اعلم الهدی

 

 کد شعبه3724       نام شعبه: بازار رشت                         آدرس :بازار - پاساژ خوشبين

 

 کد شعبه3725       نام شعبه:خیابان سعدی رشت            آدرس :خيابان سعدی روبروی فروشگاه شهروروستا

 

 کد شعبه 3726      نام شعبه: پیرسرا آدرس :رشت خ طالقانی کوی پيرسرا

 

 کد شعبه 3727      نام شعبه: استاد مطهری رشت آدرس :رشت خ مطهری

 

 کد شعبه 3728      نام شعبه: فرهاد رشت آدرس :خيابان طالقانی جنب کفش ملی

 

 کد شعبه 3729      نام شعبه: شرکت نفت رشت آدرس :رشت شرکت نفت

 

 کد شعبه 3731      نام شعبه: حافظ آباد رشت آدرس :فلکه يخسازی بلوارشهيدافتخاری جاده فومن

 

 کد شعبه 3732      نام شعبه: خيابان 22بهمن رشت          آدرس :خيابان 22بهمن رشت

 

 کد شعبه 3733      نام شعبه: خیابان زرجوب رشت آدرس :خيابان زرجوب

 

 کد شعبه 3735      نام شعبه: آج بیشه رشت آدرس :خيابان لاهيجان اج بيشه

 

 کد شعبه 3736      نام شعبه: آقا سیدشریف رشت آدرس :جاده رشت جيرده

 

 کد شعبه 3737      نام شعبه: بلوار ولیعصر رشت آدرس :رشت فرودگاه

 

 کد شعبه 3739      نام شعبه: استقامت رشت آدرس :رشت بلوارشهيدبهشتی سه راه استقامت

 

 کد شعبه 3741      نام شعبه: میدان جانبازان رشت آدرس :رشت -ميدان جانبازان

 

 کد شعبه 3742      نام شعبه: احمد گوراب رشت آدرس :رشت خيابان احمدگوراب

 

 کد شعبه 3744      نام شعبه: اما زاده هاشم رشت آدرس :جاده رشت تهران بالاترازپل سفيدرود

 

 کد شعبه 3745      نام شعبه: خیابان نامجو رشت آدرس :نامجوروبروی درب ورودی دانشگاه علوم پايه

 

 کد شعبه 3748      نام شعبه: فرودگاه رشت آدرس :رشت فرودگاه

 

 کد شعبه 3749      نام شعبه: بلوار معلم رشت آدرس :رشت بلوار معلم روبروي استانداري گيلان

 

 کد شعبه 3754      نام شعبه: دانشگاه آزاد اسلامی رشت آدرس :رشت فلکه کاز بلوار لاکان پل طالشان

 

 کد شعبه 3763      نام شعبه: بازار مسجد صفی رشت آدرس :رشت ميدان کوچک خيابان بحرالعلوم جنب مسجدصفی

 

 کد شعبه 3764      نام شعبه: قاسمیه رشت آدرس :رشت بلوارشهيدبهشتی چهارراه قاسميه

 

 کد شعبه 3765      نام شعبه: قبت اسناد رشت آدرس :امام خمينی -ميدان انقلاب اداره ثبت اسناد

 

 کد شعبه 3766      نام شعبه: خیابان فلسطین رشت آدرس :خيابان فلسطين -نبش کوچه اقصی

 

 کد شعبه 3767      نام شعبه: خیابان امام خمینی رشت     آدرس: خيابان امام خمينی

 

 کد شعبه 3768      نام شعبه: میدان بزرگ رشت               آدرس: ميدان بزرگ راسته رنگ فروشان

 

 کد شعبه 3770      نام شعبه: سرای زرگران رشت            آدرس: رشت خيابان دکترشريعتی پاساژخوش بين

 

 کد شعبه 3771      نام شعبه: حسابهای دولتی رشت        آدرس: خ 22 بهمن رشت

 


 

 

  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.